Jaarverslag 2016


Algemeen

Het reizigersoverleg Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (RO HWGO) is een reizigersplatform dat zich tot doel stelt de belangen van de reizigers te behartigen die in de concessie Hoeksche Waard Goeree Overflakkee van het openbaar vervoer gebruik maken. Dit gebied omvat 6 gemeenten (Goeree Overflakkee, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen) met ruim 136.000 inwoners. Exclusief de gebieden die onder de stadsregio Haaglanden en stadsregio Rotterdam vallen, is het reizigersoverleg HWGO één van de drie consumentenplatforms voor het openbaar vervoer die binnen Zuid-Holland functioneren.

Belangrijkste ontwikkelingen

 •   Het grootste item in 2016 was de implementatie van de nieuwe dienstregeling van Connexxion in de Hoeksche Waard Goeree Overflakkee. De eerste ervaringen met de nieuwe dienstregeling waren aanleiding om te komen met een snelle reparatie per 8 mei 2016. Gezien de noodzaak hebben wij ingestemd met een snelle afhandeling van de adviesaanvraag hieromtrent.

 •   Connexxion heeft een regioabonnement ingevoerd, waardoor reizigers richting Rotterdam / Den Haag kunnen beschikken over 1 abonnement voor de totale OV-reis. Een ontwikkeling die het platform van harte toejuicht.

 •   Regelmatig is aandacht gevraagd voor het aanbrengen van een toiletvoorziening voor reizigers op de centrale en overstaplocaties. De provincie heeft een toiletvoorziening (onbemand invalidentoilet) geplaatst op het busstation Heinenoord, waar het gebruik gevolgd wordt.

 •   In 2016 is het verdwijnen van het P+R terrein Reedijk min of meer vast agendapunt geweest. Dit P+R terrein werd veel door OV-reizigers gebruikt. Ondanks dat het platform stevig aan de bel heeft getrokken bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Binnenmaas voor een alternatief van dit terrein, ziet het er naar uit dat er op korte termijn geen alternatief beschikbaar zal zijn. Wij stellen dat hier door het gebruik van het OV negatief beïnvloed wordt.

 •   Ook naar het verplaatsen van het P+R terrein langs de A29 bij Numansdorp heeft de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan. Wij hebben de uitkomst van het onderzoek uitgebreid besproken met de provincie. De conclusie van het onderzoek: voorkeur voor de 0a-variant en optimalisatie (verlegging) van de huidige haltes en P+R terrein, kunnen wij ondersteunen.

 •   De website van ons platform is vernieuwd. We hopen hiermee bredere bekendheid te geven aan ons werk voor alle OV-reizigers in het gebied Hoeksche Waard Goeree Overflakkee.

 •   In 2016 heeft de provincie Zuid-Holland de heer R. Pieper als 2econtactpersoon geïntroduceerd bij het platform om de continuïteit te waarborgen.

Blz. 1 van 4

Organisatie

De samenstelling van het HWGO bestuur heeft in 2016 de volgende wijzigingen ondergaan:

 •   Dhr. T. Verweij, Seniorenadviesraad Binnenmaas, heeft zich per april 2016 teruggetrokken als lid van het platform. De heer A. Raijer heeft zijn plaats ingenomen.

 •   Dhr. P. Mol, namens de scholieren, maakt per september 2016 deel uit van het platform.

 •   Dhr. A. Stehouwer, Senioren- en Gehandicaptenadviesraad Cromstrijen, heeft zich per 31 december 2016 teruggetrokken als lid van het platform. Naar een opvolger wordt nog gezocht.

  Samenstelling HWGO bestuur per 31-12-2016:

 •   Dhr. J. van Heest, onafhankelijk voorzitter.

 •   Dhr. M. van Balen, ANBO Midden en West Flakkee, tevens penningmeester.

 •   mw. L. van der Feest, Platform Gehandicapten van de 6 kernen van

  Binnenmaas.

 •   Dhr. W. Koert, ANBO Oost Flakkee.

 •   Dhr. A. Markus, ROVER.

 •   Dhr. P. Mol, ROVER.

 •   Mw. W. Noteboom, Gehandicaptenplatform Goeree Overflakkee.

 •   Dhr. A. Raijer, Senioren Adviesraad Binnenmaas.

 •   Dhr. N. Slikboer, Senioren Adviesraad Binnenmaas.

 •   Dhr. W. Stout, Platform Gehandicapten van de 6 kernen van Binnenmaas.

 •   Dhr. W.J. van de Wetering, Ligtermoet & Partners, ambtelijk secretaris.

 •   Mw. G. van Meurs, concessiebeheerder HWGO, provincie Zuid-Holland.

  Daarnaast zijn mw. W. Verhoeven en de heer B. Vreugde (ROVER) agenda-lid.

  Vergaderingen en bijeenkomsten

  Gedurende 2016 heeft het platform HWGO 6 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er een aantal extra vergaderingen geweest waar leden van het platform aan hebben deelgenomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

  Reguliere vergaderingen

 •   Februari, april, mei, augustus, oktober, november;

 •   Overlegvergaderingen tussen de voorzitters van de platforms binnen Zuid-

  Holland in januari en augustus;

 •   Overlegvergaderingen tussen de voorzitters van de platforms binnen Zuid-

  Holland en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland.

  Overige bijeenkomsten

 •   Bijeenkomsten NS-ProRail-ROCOV’s waar NS en ProRail de platforms

  informeren over spoorse zaken op 9 juni en 15 november;

 •   Vergaderingen van de OV- en spoortafel Zuidelijke Randstad;

 •   Provinciale bijeenkomsten over de onderwerpen ‘Krimp’ op 22 maart en

  ‘Doelgroepenvervoer’ op 1 november;

 •   Vergaderingen van het landelijk overleg van de voorzitters van de ROCOV’s;

 •   Vergaderingen van de landelijke werkgroep OV-chipkaart van de ROCOV’s.

 •   Een "frisse moed’- bijeenkomst op 23 september georganiseerd door het

  METROCOV om de onderlinge contacten tussen de leden van de reizigersplatforms binnen de provincie Zuid-Holland en de stadsregio’s, devertegenwoordigers van de vervoerders en concessieverleners te versterken.Het thema van de bijeenkomst was ‘Aan zee in Scheveningen’.

page2image25824page2image25984page2image26144

Blz. 2 van 4

Uitgebrachte adviezen

Het platform HWGO heeft in de loop van 2016 diverse adviezen uitgebracht. Daarbij werd in sommige gevallen samengewerkt met andere reizigersplatforms om zodoende sterker te staan richting provincie of vervoerder. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen:

Gevraagde adviezen

 1. Advies toeristenkaart: wij geven een positief advies met de kanttekening te

  onderzoeken of de Toeristenkaart ook op buurtbussen geldig kan zijn,

  ondanks dat deze niet uitgerust zijn met OV-chipkaart apparatuur.

 2. Adviesdienstregelingwijzigingenper8mei2016:devoorgesteldewijzigingen

  komen snel na de start van de nieuwe concessie. De wijzigingen betreffen vooral het beter laten aansluiten van scholierenlijnen op de lestijden. Het verbeteren van de aansluiting van het aanbod aan ritten op de vraag naar ritten door forenzen. Deze verbeteringen zijn mede gebaseerd op klachten van reizigers. Wij hebben daarom een positief advies voor de voorgestelde wijzigingen gegeven. Connexxion heeft de voorgestelde wijzigingen verwerkt.

 3. AdviesconceptVervoerplan2017:voordecember2016(vervoerplan2017) wordt alleen een verschuiving in dienstregelingtijden voorzien. Wij hebben daarom een positief advies gegeven. Wel vragen wij te onderzoeken of lijn 163 doorgetrokken kan worden naar Rotterdam Alexander, zodat reizigers een overstap bespaart blijft. Connexxion heeft de voorgestelde wijzigingen verwerkt, maar wijst het voorstel om door te rijden naar Rotterdam Alexander af omdat dit niet wordt toegestaan door de RET.

 4. AdviesInzetextrafinanciëlemiddelen:wijhebbeninmeerderheidvoorkeur voor de inzet van de extra middelen voor scholierenlijnen in brede zin. Dat betreft meerdere voorstellen van Connexxion. Daarnaast heeft een grote minderheid de voorkeur voor voorstellen die de eerste en laatste ritten op een dag aanvullen, omdat hiermee de economische waarde van het OV wordt verstevigd. De provincie heeft grotendeels de wensen van ons gehonoreerd. De wensen zij in middels geïmplementeerd.

 5. AdviesBusboekje:hetbusboekjewordtvervangendortweeregiofolders: Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee. De lijnennetkaart blijft beschikbaar. Wij kunnen hiermee instemmen, indien Connexxion invulling geeft aan een aantal voorwaarden op punt van beschikbaarheid van reisinformatie. Connexxion heeft toegezegd invulling te geven aan de voorwaarden.

 6. AdviesTarieven2017:hetkm-tariefwordtverhoogdmetdeLTIvan0,38%enkomt daardoor uit op €0,136 ct / km. Daarnaast adviseren we enkele suggesties om de Toerist Day kaart beter verkrijgbaar te laten zijn in ons gebied. Ook adviseren we de RET doorgaande CT kaart niet geldig te laten zijn in ons gebied en de prijs voor een Rituitrijkaart te verhogen in verband met de sociale veiligheid. We merken wel op dat dit een herzien voorstel van Connexxion is, waarbij het proces van adviesaanvraag voor de tarieven 2017 helaas niet vlekkeloos verliep. De provincie heeft bij het vaststellen van de tarieven ons advies gevolgd met uitzondering van het verhogen van de prijs van rituitrijkaart. Deze heeft de voorgestelde prijs behouden.

Er zijn in totaal dus 6 adviezen uitgebracht.

Subsidie

In het jaar 2016 ontving het platform HWGO wederom een subsidie van de provincie Zuid-Holland om haar taken (onder andere overleg voeren met provincie Zuid-Holland, vervoerder en andere overheden en instellingen, uitbrengen van (on)gevraagde adviezen) en invloed uitoefenen op alles wat met het openbaar vervoer te maken heeft).

page3image26664

Blz. 3 van 4

Ook heeft het bestuur van het platform na de uitgevoerde kascontrole over het boekjaar 2016 haar penningmeester de heer M. van Balen gedechargeerd.
Het RO HWGO heeft met RODAV en RHM een convenant afgesloten om gezamenlijk de secretariële ondersteuning te blijven betrekken van Ligtermoet & Partners in de persoon van de huidige ambtelijk secretaris de heer W.J. van de Wetering. Hiervoor is een contract afgesloten voor 1 jaar.

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau wordt van de reizigersplatforms (ROCOV’s) inbreng verwachtin het Nationaal Openbaar vervoer Beraad (NOVB). De gezamenlijke ROCOV’skunnen punten op de agenda van het NOVB plaatsen en daarnaast dient hetNOVB de gezamenlijke ROCOV’s advies te vragen over onderwerpen die binnenhet Landelijke Tarieven Kader (LTK) spelen.

De gezamenlijke ROCOV’s hebben daartoe een structuur ingericht om hier op inte spelen. Het platform acht de structuur werkbaar mede door de communicatie van haar afgevaardigde in de landelijke werkgroep ROCOV’s de heer A. Markus.

Vooruitblik

Kort na de start van de nieuwe concessie heeft Connexxion laten zien snel te kunnen reageren om de dienstregeling te verbeteren. Wel verdient het proces in de omgang met ons als platform aandacht van Connexxion. We willen met Connexxion de gemaakte afspraken bekrachtigen. Ook zullen we de ontwikkelingen rond de P+R terreinen in Heinenoord en langs de A29 bij Numansdorp nauwgezet volgen.
Duidelijk is dat de beoogde splitsing van regulier openbaar vervoer en het kleinschalig openbaar vervoer geen doorgang heeft gevonden. Wel loopt er in de gemeente Goeree Overflakkee een pilot om reizigers uit het doelgroepenvervoer over te laten stappen naar het OV. Een ontwikkeling die wij in 2017 nauwgezet willen volgen om inzicht te krijgen en een standpunt in te kunnen nemen.
Ook in 2017 zal het reizigersplatform HWGO zich sterk blijven maken om de belangen van alle OV-reizigers (forenzen, scholieren en sociaal recreatieve reizigers) goed te blijven behartigen. Zij zal hiervoor haar stem laten horen in de diverse gremia die tot haar beschikking staan.

Februari 2017.