Jaarverslag 2020

 

 

 

 

   

 

Algemeen

 

Het reizigersoverleg Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee (RO HWGO) is een reizigersplatform dat zich tot doel stelt de belangen van de reizigers te behartigen die in de concessie Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee van het openbaar vervoer gebruik maken. Dit gebied omvat 2 gemeenten (Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard) met ruim 136.000 inwoners. 

Exclusief de gebieden die onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vallen, is het reizigersoverleg HWGO één van de drie consumentenplatforms voor het openbaar vervoer die binnen Zuid-Holland functioneren.

 

 

Belangrijkste ontwikkelingen

 

De COVID-19 pandemie is van grote invloed geweest op het openbaar vervoer in het concessiegebied Hoeksche Waard Goeree Overflakkee. Het aantal reizigers is drastisch afgenomen, vanwege het Rijksbeleid om de pandemie te bestrijden. De start van de pandemie was in maart 2020 en loopt als een rode draad door de ontwikkelingen heen.

 

 • Bij de start van het jaar 2020 gingen we nog uit van groei van het OV. De COVID-19 pandemie gooide roet in het eten. Dankzij steunmaatregelen van het Rijk en de provincie haar exploitatiebijdrage niet verminderde kon het OV blijven rijden. Weliswaar in afgeslankte vorm. Dat betekende dat het vervoerplan 2021 drastisch moest worden aangepast. De voorstellen zijn voor ons acceptabel omdat het hele concessiegebied bereikbaar bleef. We waren in 2019 en ook in 2020 in gesprek over aanpassing van het lijnennetwerk vanwege de invulling van de corridor Oud-Beijerland – Rotterdam Zuidplein. Helaas konden elementen van een voorgestelde aanpassing niet meegenomen worden in het fors bijgestelde vervoerplan 2021.

 • Een ander groot vraagstuk dat ook in 2020 speelde was de afsluiting van de Heinenoord tunnel, vanwege de benodigde renovatie. De afsluiting kan gedurende een fors aantal weekenden en weken gedurende 1 tot 2 jaar plaatsvinden met een grote impact op de mobiliteit en daarmee ook op het openbaar vervoer in ons gebied. We zijn ook 2020 voortdurend hierover in gesprek met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en de gemeenten Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard.

 • Met de heer P. Feller wethouder Mobiliteit van de gemeente Goeree Overflakkee heeft het reizigersplatform gesproken over het openbaar vervoer en zijn (politieke) visie daarop. Met hem en de heer H. van Waveren wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Hoeksche Waard zullen we het gesprek in 2021 voortzetten.

 • Ook in 2020 is het verdwijnen van het P+R-terrein Reedijk min of meer vast agendapunt geweest. Dit P+R-terrein werd door OV-reizigers veel gebruikt. Vanaf 2016 volgt het reizigersplatform nauwgezet om druk uit te oefenen op de provincie Zuid-Holland en de gemeente Binnenmaas voor een alternatief van dit terrein. Wij blijven echter stellen dat hierdoor het gebruik van het OV negatief beïnvloed wordt. Dat geldt ook voor het nog niet gerealiseerd zijn van P+R Numansdorp. We achten het van belang om dergelijke terreinen op orde te hebben voor het OV in het algemeen en de renovatie van de Heinenoordtunnel in het bijzonder.

 • Het onderzoek dat de provincie startte om de corridor Oud-Beijerland – Rotterdam / Zuidplein op te waarderen heeft toch doorgang kunnen hoewel vertraagd. Zo zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar leden van het reizigersplatform hebben deelgenomen. Ook is een aparte vergadering van het reizigersoverleg gewijd aan deze corridor en haar invloed op het lijnennetwerk OV in de Hoeksche Waard. 

 • Het einde van de concessietermijn HWGO raakt in zicht. De provincie Zuid-Holland heeft ons gevraagd onze inbreng te leveren voor de verlenging van de concessie aan Connexxion.

 • Tot onze tevredenheid zijn de vier waterstofbussen VDL eindelijk in bedrijf genomen door Connexxion. Daarnaast heeft Connexxion bij Solaris 20 waterstofbussen besteld. Zodat eind 2021 er een vloot van 24 waterstofbussen in onze concessie rijdt. Hierdoor blaast de concessie haar partij mee in het verduurzamen en het aantrekkelijker maken van het OV.

 • De ontwikkelingen in ons gebied wijzen op het toenemen van de afstanden naar de haltes, waardoor het belang van goed voor- en natransport toeneemt. Een goede mogelijkheid is het fietsgebruik. Daar staat tegenover dat de fiets voor lang niet iedereen een mogelijkheid is. De vraag is wat dan? Hierover willen we graag in gesprek gaan met de provincie en de gemeenten. 

 • In het verlengde hiervan blijven we het onderwerp toegankelijkheid nauwlettend volgen. Immers goed toegankelijke bussen en haltes en juiste bejegening door chauffeurs zorgen voor een aantrekkelijk product. Nog daargelaten dat toegankelijkheid een wettelijke verplichting is geworden.

 • Omdat ons gebied zich op recreatief gebied steeds meer ontwikkelt, blijven we stimuleren het openbaar vervoer bij recreanten en toeristen onder de aandacht te brengen.

 

 

Organisatie

 

De samenstelling van het HWGO-bestuur is in 2020 niet gewijzigd. Vanwege zijn studie heeft de heer P. Mol zijn deelname aan het reizigersoverleg beëindigd en per 1 december 2020 weer gestart. Aan het begin van het jaar is er een wijziging opgetreden in provinciale vertegenwoordiging. Mw. G van Meurs is vervangen door de heer Q. Ripassa 

 

Samenstelling HWGO-bestuur per 31-12-2020: 

 • Dhr. J. van Heest, onafhankelijk voorzitter.

 • Dhr. M. van Balen, Seniorenweb, tevens penningmeester.

 • Mw. L. van der Feest, Platform Gehandicapten van de 6 kernen van Binnenmaas.

 • Dhr. W. Koert, ASVO.

 • Dhr. P. Mol, Rover.

 • Mw. W. Noteboom, Gehandicaptenplatform Goeree Overflakkee.

 • Dhr. A. Raijer, Adviesraad Sociaal Hoeksche Waard.

 • Dhr. N. Slikboer, Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard.

 • Dhr. W. Stout, Platform Gehandicapten van de 6 kernen van Binnenmaas.

 • Dhr. A. van Zon, Rover.

 

 • Dhr. W.J. van de Wetering, TRIDÉE BV ambtelijk secretaris.

 • Dhr. Q. Ripassa, concessiebeheerder HWGO, provincie Zuid-Holland.

 

Daarnaast zijn de heren B. Vreugde (Rover) en A. Markus (Rover) agenda-lid.


Vergaderingen en bijeenkomsten

 

Gedurende 2020 heeft het platform HWGO 6 reguliere vergaderingen gehouden, waarvan 3 fysiek en 3 digitaal vanwege de COVID-19 pandemie. Daarnaast zijn er een aantal extra vergaderingen geweest waar leden van het platform aan hebben deelgenomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

 

Reguliere vergaderingen

·        Februari, april, juni, augustus, september, november;

·        Overlegvergaderingen tussen de voorzitters van de platforms binnen Zuid-Holland en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland. Vanwege de gevolgen van de COVID-19 pandemie waren veelvuldige overleggen van de provincie Zuid-Holland met de voorzitters: 11 juni, 25 augustus, 22 september, 6 en 29 oktober, 24 november en 14 december 2020. In deze overleggen werden de voorzitters op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op OV-gebied. 

 

Overige bijeenkomsten

·        Vanwege de COVID-19 pandemie hebben de voorzitters van het RO HWGO, RO DAG en RHM frequent overlegt met de heren A. Heijman en S. van der Vliet van de provincie Zuid-Holland om geïnformeerd te worden en van gedachten te wisselen over de (landelijke en provinciale) ontwikkelingen. De overleggen vonden plaats op: 11 juni, 25 augustus, 22 september, 6 oktober, 29 oktober, 24 november en 14 december 2020. 

·        De vergaderingen van de OV- en spoortafel Zuidvleugel hebben op 24 juni 2020 en 15 oktober 2020 plaatsgevonden. Wij werden daar vertegenwoordigd door een voorzitter van een andere ROCOV;

·        Op 24 februari 2020 is een vergadering georganiseerd op verzoek van de provincie Zuid-Holland over de ontwikkelingen inzake de corridor Rotterdam Zuidplein – Oud-Beijerland;

·        Op 16 november 2020 hebben wij een open gesprek gehad met de heer P. Feller, wethouder Mobiliteit van de gemeente Goeree Overflakkee over het OV op Goeree Overflakkee;

·        Op 10 december 2020 is er een open overleg geweest tussen een delegatie van ons reizigersplatform en de heer A. van Ingen, ambtenaar Hoeksche Waard.

·        Bijeenkomst NS-ProRail-ROCOV’s waar NS en ProRail de platforms informeren heeft helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege de COVID-19 pandemie. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 20 mei 2021.

·        In 2020 heeft de provincie Zuid-Holland geen themabijeenkomst rond OV georganiseerd, vanwege de COVID-19 pandemie;

·        Vergaderingen van het landelijk overleg van de voorzitters van de ROCOV’s;

·        Vergaderingen van de landelijke werkgroep van de ROCOV’s;

·        De geplande  ‘frisse moed’- bijeenkomst op 25 september 2020 om de onderlinge contacten tussen de leden van de reizigersplatforms binnen de provincie Zuid-Holland en de stadsregio’s, de vertegenwoordigers van de vervoerders en concessieverleners te versterken, kon eveneens geen doorgang vinden vanwege de COVID-19 pandemie.

·        In plaats van een ‘frisse-moed’-bijeenkomst heeft het RO DAG in samenwerking met de provincie Zuid-Holland een webinar georganiseerd met als thema ‘Na corona op weg’. Twee provinciale ambtenaren Ronald Haverman en Sebastiaan van der Vliet hebben een inleiding gegeven over Mobiliteit en Milieu in relatie tot het post Corona tijdperk.

 

 

 

 

Uitgebrachte adviezen

 

Het platform HWGO heeft in de loop van 2020 diverse adviezen uitgebracht. Daarbij werd in sommige gevallen samengewerkt met andere reizigersplatforms om zodoende sterker te staan richting provincie of vervoerder. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen:

 

Gevraagde adviezen

1.     Advies Marketingplan 2020: we geven een positief advies, maar plaatsen wel kanttekeningen. We missen grote(re) evenementen die in naburige concessies plaatsvinden als het Songfestival in Rotterdam en Dordt in Stoom in Dordrecht. Ook missen we een meer strategische aanpak en doen de suggestie aandacht te besteden aan samenwerking met andere partijen en in het bijzonder MaaS.

2.     Advies Sociaal Veiligheidsplan 2020: We geven een positief advies en plaatsen een aantal opmerkingen waarover met Connexxion gesproken is.  

3.     Advies Tarievenplan 2021we geven een positief advies. 

4.     Advies Vervoerplan 2021: Het beoogde vervoerplan 2021 moest drastisch worden aangepast vanwege de impact van COVID-19. De meeste voorstellen van Connexxion zijn voor ons hooguit "acceptabel”. De door Connexxion voorgestelde maatregelen maken een weloverwogen indruk, waarbij rekening wordt gehouden met alternatieven voor uitvallende ritten, behoud van aansluitingen en de capaciteit op de alternatieve lijnen. Wij vinden dat nergens mensen op een halte mogen achterblijven. In het Vervoerplan is ruimte ingebouwd dat dit wordt gemonitord en de capaciteit zo nodig op korte termijn kan worden verruimd. De kanttekening die we plaatsen is het verlagen van de frequentie van de R-net lijn 436/437 en in de daluren. Verder achten we een grote communicatiecampagne richting de reizigers noodzakelijk.

 

Ongevraagd advies

5.     Brief Besteding Eneco-gelden gemeente Goeree Overflakkee: Wij verzoeken de gemeente Goeree Overflakkee om een deel van de "Eneco-gelden” te bestemmen voor verbetering van het openbaar vervoer. Hierbij denken wij aan de thema’s die in uw collegeprogramma zijn opgenomen en die hiervoor genoemd zijn.

6.     Brief Besteding Eneco-gelden gemeente Hoeksche Waard: Wij verzoeken de gemeente Hoeksche Waard om een deel van de "Eneco-gelden” te bestemmen voor verbetering van het openbaar vervoer. Hierbij denken wij aan de thema’s die in uw collegeprogramma zijn opgenomen en die hiervoor genoemd zijn.

7.     Brief wensen verlenging concessie HWGO: de provincie Zuid-Holland heeft ons gevraag onze wensen in het kader van de verlenging van de concessie aan te geven. We hebben een twaalftal wensen kenbaar gemaakt. De belangrijkste focus van de wensen hebben te maken met de renovatie Kiltunnel en Heinenoordtunnel; handhaven kwaliteit van lijnennet en dienstverlening ook in buitengebied; het verbinden van de beide ‘eilanden’.

8.     Brief wensen vervoerplan 2021 (pré-COVID-19): zoals gebruikelijk hebben wij onze wensen kenbaar gemaakt voor het vervoerplan 2021. De wensen waren geformuleerd en kenbaar gemaakt, voordat de COVID-19 pandemie losbrak. We hebben de volgende wensen ingebracht:

1.     R-net lijn 436 / 437 laten halteren op het busstation Heinenoord.

2.     Alle R-net lijnen rijden van 07.00-21.30 uur. Op zondag is de start om 09.00 uur. Ook op zondag een halfuursdienst rijden vanaf 11.00 uur.

3.     Het (laten) aansluiten van de lijnbus op de trein op station Barendrecht.

4.     Het behouden van de nachtbus naar de Hoeksche Waard.

5.     Samen te werken met doelgroepenvervoer en op elkaar aan te laten sluiten, ondanks dat verantwoordelijkheden bij gemeenten liggen. 

6.     Een snelle verbinding tussen Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard. 

 

Er zijn in totaal dus 7 adviezen / brieven uitgebracht.

 

 

Subsidie

 

In het jaar 2020 ontving het reizigersplatform HWGO weer een subsidie van de provincie Zuid-Holland om haar taken (onder andere overleg voeren met provincie Zuid-Holland, vervoerder en andere overheden en instellingen, uitbrengen van (on)gevraagde adviezen) en invloed uitoefenen op alles wat met het openbaar vervoer te maken heeft). 

De subsidie is gebruikt voor het versterken van de kennis en kunde van leden. Daarvoor hebben leden deelgenomen aan symposia en cursussen gevolgd.

Ook heeft het bestuur van het platform na de uitgevoerde kascontrole over het boekjaar 2020 haar penningmeester de heer M. van Balen gedechargeerd.

Het RO HWGO heeft met RODAV en RHM een convenant afgesloten om gezamenlijk de secretariële ondersteuning te blijven betrekken van TRIDÉE BV voor het ons reizigersplatform in de persoon van de huidige ambtelijk secretaris de heer W.J. van de Wetering. Hiervoor is een contract afgesloten voor 1 jaar.

 

 

Landelijke ontwikkelingen

 

Op landelijk niveau wordt van de reizigersplatforms (ROCOV’s) inbreng verwacht in het Nationaal Openbaar vervoer Beraad (NOVB). De gezamenlijke ROCOV’s kunnen punten op de agenda van het NOVB plaatsen en daarnaast dient het NOVB de gezamenlijke ROCOV’s advies te vragen over onderwerpen die binnen het Landelijke Tarieven Kader (LTK) spelen. 

De gezamenlijke ROCOV’s hebben daartoe een structuur ingericht om hierop in te spelen. Het platform acht de structuur werkbaar mede door de communicatie van haar afgevaardigde in de landelijke werkgroep ROCOV’s de heer A. van Zon.

 

Vooruitblik

 

Het grote vraagstuk voor de kortere en langere termijn is hoe het openbaar vervoer zich zal ontwikkelen na de COVID-19 pandemie. Hoe (vaak) zullen de mensen gaan reizen en / of thuis blijven werken. De eerste vraag is hoe het OV zal overleven. We blijven daarom met de provincie in gesprek over hoe het verder moet en welke mogelijkheden op korte termijn het OV te laten overleven. Een goede stimulans is het beschikbaarheidsbijdrage van het Rijk voor 2020 en de eerste helft van 2021. OP verzoek van de provincie Zuid-Holland gaan we in gesprek over te hanteren uitgangspunten voor het OV vanaf de tweede helft 2021. Een bijkomende vraag is hoe de ontwikkeling van een snellere (HOV/Rnet) verbinding in de corridor Oud-Beijerland – Rotterdam / Zuidplein zich hiertoe verhoudt. 

 

Punt van aandacht in deze gesprekken / ontwikkeling is de mogelijke verlenging van de concessie met de huidige vervoerder Connexxion. Onze voorkeur is dat de huidige vervoerder blijft rijden mede omdat zij betrokken zijn bij de renovatie van de Heinenoordtunnel.

 

Een ander groot vraagstuk is de afsluiting van de Heinenoord tunnel, vanwege de benodigde renovatie. Deze afsluiting heeft grote impact op de mobiliteit in ons gebied. Niet alleen Hoeksche Waard ook Goeree Overflakkee zal hiervan de gevolgen op gebied van bereikbaarheid ondervinden. Graag zien we het openbaar vervoer ingezet als oplossing voor het mobiliteitsprobleem dat zal ontstaan. Het ziet er naar uit dat dit gaat plaatsvinden. Maar vergt wel grote communicatie- en marketinginspanningen met navenant een langdurige voorbereiding, waaraan we ook een constructieve bijdrage willen leveren.

 

Naast de afsluiting van de Heinenoordtunnel zal de Kiltunnel in 2021 worden gerenoveerd. Ook dit zal gevolgen hebben voor de mobiliteit dus ook het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard. We zien ook hier graag het openbaar vervoer ingezet als oplossing voor mobiliteitsproblemen.

 

Ook in 2021 zullen we de ontwikkelingen rond de P+R-terreinen in Heinenoord en langs de A29 bij Numansdorp nauwgezet blijven volgen. De situatie van het P+R-terrein bij Heinenoord zien we graag op kortere termijn verbeterd.

 

 

Er is sprake van goed contact en overleg met Connexxion die we uiteraard willen continueren.

Tot slot blijft het reizigersplatform zich ook in 2021 zich sterk maken de belangen van alle OV-reizigers (forenzen, scholieren en sociaal recreatieve reizigers) goed te behartigen. Zij wil hiervoor haar stem laten horen in de diverse gremia. 

 

 

Februari 2021
 
 

A