Adviezen uitgebracht door de RO HWGO:
 
Advies materieel lijn 436.
       

Connexxion
Dhr. L. Warmerdam Postbus 224

1200 AE HILVERSUM

Rotterdam, juli 2015.

Betreft: advies materieel lijn 436.
CC. M. Scheerders, provincie Zuid-Holland.

Geachte heer Warmerdam,

Het RO HWGO waardeert de uitnodiging om een schouw uit te voeren van het nieuwe materieel voor de R-netlijn 436. Wij kijken terug op een nuttig en leerzaam bezoek op 29 juni aan de VDL-fabriek in Heerenveen. Wij kregen daar een uitgebreide en heldere toelichting over het op lijn 436 in te zetten materieel, de "Citea LLE 120”. Erwas volop gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. Graag willen wijenkele zaken vastieggen en advies geven.

Het gaat om de vervanging van zeer comfortabele bussen die thans op Arriva-Qlinerlijn 136 worden ingezet. Deze lijn kenmerkt zich door lange ritten. De nieuwe bussen zullen door de reiziger minimaal als even gerieflijk moeten worden ervaren. Deschouw geeft de indruk dat het nieuwe materieel deze vergelijking met succes zaldoorstaan. De gelijkvloerse instap is daarbij een grote vooruitgang.

Om het reizen met R-net nog meer als Hoogwaardig Openbaar Vervoer te realiseren en nog beter toegankelijk te maken, zien we nog de volgende verbeterpunten.

Keuze stoel
Voor het maken van lange reizen 
in een bus op een comfortabele wijze is een goede stoel van groot belang. We adviseren ten sterkste om te kiezen voor de onsgetoonde stoel, zodat de reis met lijn 436 tenminste net zo prettig verloopt als nu het geval is. Het type stoel is door genoteerd tijdens de schouw.

Bagageplek
Door de vele zitplaatsen 
is er in de bus niet veel ruimte voor grotere bagage. Tijdens lange reizen biedt een voorziening hiervoor gemak en comfort. Het RO HWGOadviseert om hiervoor in het voorste deel van de bus een bagagerek aan te brengen.

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 3039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998, e-mail: willemjan@ligpart.nl

 
 

Informatieschermen
In de bus is één informatiescherm vlak achter de chauffeur geplaatst en daardoorachter in de bus niet leesbaar. Het RO HWGO adviseert om op meer plekken in de bus een informatiescherm te plaatsen. Ten behoeve van achteruitrijdende passagiers(denk aan rolstoelgebruikers, voor wie dit verplicht is), adviseert het RO HWGO een naar voren gericht derde scherm aan te brengen.

-Neth uisstijl
Vooral reizigers met een visuele beperking zullen baat hebben 
bij het snel en gemakkelijk kunnen vinden van de (instap)deuren. Ook zullen andere reizigers in het donker hiervan profiteren. Het RO HWGO dringt er op aan dat Connexxion en de provincie hun invloed aanwenden om het in de R-Nethuisstijl mogelijk te maken de deuren een contrasterende kleur te geven (de nieuwe Haagse trams tonen dat dit mogelijk is). Dit is een al lang gekoesterde wens van de Oogvereniging en andereconsu mentenorganisaties.

Rolstoelgebruikers
De rolstoelplek is in het ontwerp gesitueerd aan de rechterzijde vlak voor de middendeur. De draairuimte is voor een (minder ervaren) rolstoelgebruiker krap. HetRO HWGO adviseert daarom de rolstoeiplek aan de linkerzijde te plaatsen. Dit heeft geen invloed op het aantal zitplaatsen. Het liefst zouden wij overigens een tweede rolstoelplek in elke bus zien. Wij beseffen echter de grote waarde van een zitplaatsmet het oog op het gebruik van deze lijn.
De in- en uitcheckapparatuur bij de middendeur is voor een rolstoeler niet
zelfstandig te gebruiken. Beide handen zijn immers nodig 
bij het manoeuvreren. Wijadviseren daarom deze apparatuur (ook) bij de rolstoeiplek te plaatsen.
Een rolstoeler die de ‘rolstoeler-stopknop’ gebruikt, 
is er bij gebaat te weten dat de chauffeur de boodschap heeft ontvangen en daarmee aangeeft rekening met de rolstoeler te houden tijdens het halteren. Het RO HWGO adviseert de mogelijkheid te onderzoeken om bij gebruik van de ‘rolstoeler-stopknop’ een terugkoppeling te ontvangen dat de boodschap door de chauffeur is ontvangen. Dit analoog aan het oplichtende stopsignaal bij gebruik van de andere stopknoppen. Verder is een mogelijkheid voor de rolstoeler om direct met de chauffeur te kunnen spreken een nuttige voorziening.
Bij veel rolstoelgebruikers leeft de wens om met het gezicht in de rijrichting te rijden. Regelgeving staat dat echter niet toe. Het RO HWGO dringt aan op een onderzoek of deze wens niet toch gehonoreerd kan worden.

Mocht het bovenstaande niet in deze bussen voor R-netlijn 436 mogelijk zijn, dan hopen wij dat deze wensen in toekomstig materieel kunnen worden gerealiseerd.

Het RO HWGO waardeert een spoedige reactie op haar advies.

Namens het bestuur van het RO HWGO,met vriendelijke groet,

Willemjan van de Wetering ambtelijk secretaris HWGO 


Advies producten en tarieven 2016.

 

Connexxion
Mw. Wortel Sportlaan 15
1421 
TE UITHOORN

Rotterdam, 25 augustus 2015.

Betreft: advies Producten en Tarieven HWGO 2016.CC. G. van Meurs, M. Bus (provincie Zuid-Holland)

Geachte mevrouw Wortel,

Het Reizigersoverleg Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (RO HWGO) heeft uw adviesaanvraagproducten en tarieven HWGO 2016 op augustus 2015 per mail van ontvangen. Het RO HWGOheeft deze adviesaanvraag besproken in haar vergadering van 24 augustus in uw aanwezigheid.

In de vergadering zijn de volgende opmerkingen vragen geplaatst bij deze adviesaanvraag.
— Connexxion bevestigt dat Connexxion producten ook geldig zijn in andere concessies waar

Connexxion de vervoerder is zoals in de provincie Zeeland.
— Het aanschafbedrag van €99,- (introductieprijs) van een 65+-abonnement is hoog voor een

oudere die een enkele keer reist. Als onderdeel van het productadvies zal Connexxion in datgeval dan ook het advies geven om op saldo te gaan reizen c.q. een gericht productadviesgeven.

— Het onderwerp Gratis Openbaar Vervoer (voor ouderen) is een onderwerp van gesprek tussenConnexxion en gemeenten. Dit maakt deel uit van het onderwerp Wmo/minimaproducten inhet overzicht van producten en tarieven.

— Verder zal Connexxion nadenken over introductieacties (voor bepaalde doelgroepen) om hetreizen met het openbaar vervoer te stimuleren.

Vanwege de commotie rond scholierenabonnementen zal Connexxion in samenwerking met Arriva een communicatietraject ingaan om helderheid te geven rondom dit onderwerp en daarbijgebruikmaken van zoveel mogelijk media — kanalen. Verder waardeert het reizigerspiatform de manierwaarop Connexxion het reizigersplatform en de reiziger tegemoet treedt en inzicht geeft in

In de vergadering is het RO HWGO tot de conclusie gekomen dat zij een positief advies geeft voor deadviesaanvraag producten en tarieven HWGD 2016.

Het RO HWGO stelt een spoedige reactie op haar advies op prijs.

Namens het bestuur van het RO HWGO,met endelijke groet,

Willemjan van de-Wetering ambtelijk secretaris HWGO 


Advies vervoerplan 2016.

     

Connexxion
Dhr. R. Smaal Postbus 224
1200 
AE HILVERSUM

Rotterdam, 11 augustus 2015.
Betreft: advies Vervoerplan 2016 
HWGO.

Geachte heer Smaal,

Op de vergadering van het Reizigersoverleg Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (RO HWGO) op 22 juni heeft een toelichting gegeven op het Vervoerplan 2016 e.v. Het platform waardeert de constructieve opstelling van Connexxion.

Het platform brengt hiermee advies op het vervoerplan HWGO 2016, versie 2.0, datum11 juni 2015. Het advies bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een algemene indruk van het vervoerplan, het tweede deel betreft gemaakte opmerkingen tijdens de

vergadering van 22 juni en het derde tweede deel betreft opmerkingen die gemaakt zijn na 22juni.

Overzichtelijk en duidelijk vervoersplan.
Allereerst complimenteert het platform Connexxion voor dit vervoersplan. Heel constructief om met lO% minder dienstregelingsuren toch deze busdiensten te kunnen bieden, zelfs nog met de introductie van het nieuwe R-net.

Opmerkingen gemaakt op 22 juni.
Met R-net mag je de fiets meenemen. Is dit voor de normale, langere, reizen ook mogelijk buiten de spits met de lijnbussen.
Reactie Connexxion: 
naast R-net geldt dit ook voor lijn 104. Op de overige lijnen kan als er ruimte voor is, een vouwfiets meegenomen worden. Zij bevestigt dat de fiets belangrijk is in de keten. Dit wordt ook besproken met de gemeenten om voorzieningen te realiseren
Het platform wijst er op dat buiten 
steden er wel de ontwikkeling is om fietsen mee te nemen. Vervolgens dat er bij de bestemming geen fiets aanwezig is en er dus de wens isom de fiets mee te nemen.
Hoe denkt Connexxion het 
WMO vervoer in GO te gaan doen daar waar het in HW anders zal gaan?
Reactie Connexxion: Connexxion overlegt met 
gemeenten om mensen met een Wmoindicatie in het 0V te krijgen. Connexxion wil niet op de stoel van de keurende instantie zitten. Connexxion heeft producten al dan niet gecombineerd met taxivervoer. De klant

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 33039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998. e-mail: willemjan@ligpart.nl


heeft de keus welk vervoertype wordt gebruikt: taxi of DV. Het platform constateert datdit afhankelijk van de besluiten van gemeenten. Is er hiervoor een planning? Connexxionantwoordt dat er al lopende contracten zijn waar niet op ingebroken kan worden. Bijnieuw aan te besteden Wmo-vervoer kan de gemeente deze optie meenemen. Hetplatform meldt dat voor Goeree het Wmo-vervoer opnieuw wordt aanbesteed.

Is een rechtstreekse bus van Zierikzee naar Rotterdam mogelijk? (zonder overstap inOude Tonge). Mogelijk indien er "korte R-Net-ritten tot Oude Tonge komen, zonderoverstap voor mensen uit Middelharnis.
Reactie Connexxion: vanuit Zierikzee rijdt 
lijn 395 rechtstreeks naar Zuidplein. Lijn 133blijft een lijn van de Zeeuwse concessie. Maar vanaf Oude Tonge kunnen de reizigers metR-net mee. Scholierenlijnen rijden rechtstreeks van Zeeland naar Middelharnis.

Hoe gaat Connexxion om met lijn 104?
Reactie Connexxion: Connexxion overlegt de provincie om de 
lijn van Renesse naarHellevoetsluis in de spits te verlengen naar Spijkenisse metrostation.

Hoe gaat Connexxion om met het eenrichtingsverkeer in Numansdorp?
Reactie 
Connexxion: deze situatie is voorlopig opgelost, hoewel Connexxion de voorkeurheeft voor tweerichtingsverkeer voor DV. Connexxion is nog in gesprek met gemeenteCromstrijen. De voorzitter constateert dat afgewacht moet worden wat de gemeenteCromstrijen beslist.

Hoe wordt omgegaan met halteplaatsen bij zorginstellingen bijvoorbeeld in dezorginstelling Buitensluis in Numansdorp.
Reactie Connexxion: indien de zorginstelling binnen 500 m. van een halte staat, dangebeurt er niets. Indien de afstand tot de halte meer dan 500 m. is dan wordt deur-haltevervoer aangeboden. Voorlopig gaat Connexxion uit van de bestaande haltes van Arriva.Probleem is dat de gemeente Cromstrijen (liever) niet wil dat Connexxion door 30km/uurwegen rijdt. Connexxion bespreekt dit met Cromstrijen.

Opmerkingen na 22
Hierna volgen enkele suggesties en opmerkingen met daarna een toelichting voor dedienstregeling van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard.

1. Frequentie zondagavond Rotterdam-Oud-Beijerland v.v. slechts lx ier uur!
   Verzoek om lijn 171 op de zondagavond te handhaven naar Oud-Beijerland, een plaatsmet 23.500 inwoners!
   Als compensatie lijn 810 laten vervallen en Maasdam (3200 inwoners) op zondagavondeen uurdienst geven in plaats van de voorgestelde half uurdienst.

2. Vertrektijden lijnen van Rotterdam Zuidplein-Oud-Beiierland(-Goudswaard’) v.v.Verzoek om de vertrektijden vanaf Rotterdam van de lijnen 171, 172 en
   170 
"mooi” teverdelen over het uur met lijn 160, die aansluiting geeft te Heinenoord busstation.

3. Algemeen: verzoek om klokvaste tijden voor "vaste lijnen”:
   Verzoek om klokvaste tijden te handhaven over de uren van 
de dag en ook op deverschillende dagen in de week (werkdagen, zaterdagen en zondagen).

   Enkele suggesties indien er extra geld beschikbaar zou komen.

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 33039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998, e-mait: willemjan@ligpart.nl


4. Doortrekken lijn 163 naar Rotterdam Alexander.
    Een 
rechtstreekse verbinding naar Alexander biedt voor de reizigers een snellere reisrichting Utrecht en naar de scholen en winkels te Rotterdam
    Alexander.

5. Doortrekken lijn 712 naar bushalte Poortwijk.
   Bus 712 
zou via een rondje Bachlaan en dan via de Poortlaan naar bushalte Poortwijk moeten kunnen rijden, waar alle bussen uit Oud-Beijerland van en
   naar Rotterdam stoppen.

Toelichting op de punten tot en met 5:

1. Frequentie zondagavond Rotterdam-Oud-Beijerland v.v. slechts lx ier uur!
   Doordat lijn 171 niet meer rijdt op zondagavond, valt Oud-Beijerland met 21500inwoners terug op een uurdienst. Deze maatregel zal het busvervoer in  
    
het weekeinde afbreken, is onze verwachting, wanneer een reiziger op Zuidplein een bus mist, moet deze reiziger een uur op Zuidplein wachten. In de
   winter als het donker 
is doet een reiziger zoiets maar één keer.
    Lijn 160 wordt als alternatief genoemd, maar die reed altijd al op zondagavond.
   Verder 
is de rijtijd van lijn 160 naar Oud-Beijerland bijna O4langer dan die van lijn171, doordat hij naar het busstation Heinenoord gaat en via
   Heinenoord rijdt.
    Lijn 171 doet heel Oud-Beijerland aan (14 haltes) terwijl lijn 160 (9) haltes niet alles dekt.

Omdat het platform begrijpt dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen, isgekeken wat er redelijkerwijs geschrapt zou kunnen worden. Het platform stelt voor omlijn 810 Numansdorp Viaduct-Nieuwendijk Veer te laten vervallen. Deze dienst rijdtinmiddels al drie jaar en heeft tot reizigers per dag.
Indien nodig zou ook de halfuurdienst van Maasdam (3200 inwoners) op zondagavond terug 
gebracht kunnen worden naar een uurdienst.

2. Vertrektijden lijnen van Rotterdam Zuidplein-Oud-Beijerland(-Goudswaard) v.v.
De lijnen 171 en 172 en ook 160 en 170 bieden allen de verbinding Rotterdam- OudBeijerland(-Goudswaard). Voor een deel hebben ze dezelfde haltes in Oud-Beijerland.Lijn 160 biedt aansluiting op busstation Heinenoord, waardoor de tijden van die lijn vastliggen. Door de vertrektijden vanuit Rotterdam van 171, 172, 160 en 170 "mooi” teverdelen over het uur, kan Oud-Beijerland een heel hoge frequentie geboden worden. Inde spits vergelijkbaar met de metro, heel aantrekkelijk voor reizigers.
Wellicht 
is dit al toegepast in uw dienstregeling. Bij Arriva is dit nu niet het geval.

3. Algemeen: verzoek om klokvaste tijden voor "vaste lijnen”:
Eén voorbeeld, buslijn 172 vanaf halte Croonenburgh 
vertrekt nu op:
Werkdagen overdag: 27 en 57
Zaterdag overdag: 38
Zondag overdag: 12
Dit is onduidelijk en lijdt nogal eens tot vergissingen.
Overigens 
realiseert het platform zich dat het onvermijdelijk zal zijn dat b.v. lijn 171 ‘savonds een andere tijd gaat rijden, omdat deze lijn dan in een halfuurpatroon moet rijden met lijn 160.

4. Doortrekken lijn 163 naar Rotterdam Alexander.

RO HWGO-sect-etariaat: Walenburgerplein 104, 33039 AN Roterclam. Telefoon (010) 303 2998. e-mail: willemjan@ligpart.nl

      

Lijn 163 eindigt nu op Kralingse Zoom. Daar kan overgestapt worden op de metro naar Rotterdam Alexander, maar een dergelijk reis duurt langer, geeft vertraging en is minder comfortabel in vergelijking tot een rechtstreekse verbinding met dit Intercity Station. Bovendien zijn te Rotterdam Alexander scholen en een winkelcentrum. De reis van OudBeijerland naar Rotterdam Alexander zou met respectievelijk 30% of O2bekort kunnen worden in vergelijking tot deze reis via Rotterdam Centraal, dan wel met een overstap op de metro op Kralingse Zoom. Bij bovenstaande berekening is er niet gerekend met een penalty van 15 minuten voor een overstap, wat wel gebruikelijk is bij OV—vergelijkingen van reistijden.

5. Doortrekken lijn 712 naar bushalte Poortwijk.
Wanneer 
lijn 712 na een rondje Bachlaan door zou rijden via de Poortlaan naar de bushalte Poortwijk, zou Poortwijk daadwerkelijk ontsloten worden per openbaar vervoer. Bushalte Poortwijk heeft n.l. een zeer frequente busdienst van en naar Rotterdam. Allebussen stoppen immers op deze halte. Het platform schat dat het busje van lijn 172 daar minder dan minuten extra rijtijd voor nodig zou hebben. Gezien het aantal fietsen bijdeze halte komen er zeer veel reizigers vanuit Poortwijk hier naartoe.
In Oud-Beijerland 
is de ontsluiting per DV van Poortwijk politiek een gevoelig punt.

Hierna volgen opmerkingen betreffende Goeree Overflakkee.

6. Eerdere start lijn 604 naar Den Briel
Het platform vraagt om te onderzoeken of de Scholierenrit 604 al vanaf augustus door kan rijden naar Den Briel in plaats van hiermee te starten vanaf december 2014. Ditstimuleert scholieren om per DV te gaan reizen.

7. Vroege sneldienst Ouddorp-Rotterdam.
Het platform mist een 
rechtstreekse vroege sneldienst van Ouddorp naar Rotterdam, omdat de reizigers nu elke keer een overstap moet maken in Stellendam.

Conclusie
Het platform geeft een positief advies voor het Vervoerplan met achtneming van de bovengenoemde opmerkingen.

Het RO HWGO stelt een spoedige reactie op haar advies op prijs.

Namens het bestuur van het RO HWGO,met vriendelijke groet,

Willemjan van de Wetering ambtelijk secretaris HWGO

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 33039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998, e-mail; willemjan@ligpart.nl 


Advies Compensatieregeling:

   

Connexxion

Mw. P. Wortel Sportiaan 15
1421 
TE UITHOORN

Rotterdam, 27 augustus 2015.

Betreft: adviescompensatieregeling HWGO.
CC. G. van Meurs, M. Bus (provincie Zuid-Holland)

Geachte mevrouw Wortel,

Het Reizigersoverleg Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (RO HWGO) heeft uw adviesaanvraagcompensatieregeling op augustus 2015 per mail van ontvangen. Het RO HWGO heeft dezecompensatieregeling besproken in haar vergadering van 24 augustus.

Het reizigersplatform heeft in een eerder stadium van de aanbesteding aangegeven prijsstijgingenmet meer dan 5% in individuele gevallen te hoog te vinden. De provincie heeft besloten omprijsstijgingen tot 10% in individuele gevallen toe te staan in de concessievoorwaarden. Met de komst van Connexxion blijkt dat er prijsstijgingen in individuele gevallen tot meer dan 30% kunnen optreden, omdat Connexxion een ander tariefstelsel hanteert. Connexxion heeft gesteld dat een dergelijkestijging (ook die van 20%) slechts voor een beperkt aantal reizigers zal gelden. Connexxion kent voorhen in het voorgestelde compensatieregeling een afbouwregeling van tot jaar met eengelimiteerde vergoeding afhankelijk van de mate waarin er sprake is van een individuele prijsstijging.

Het reizigersplatform kan het billijken dat er met de komst van een nieuwe vervoerder een andertariefstelsel gehanteerd zal worden, dat is nu eenmaal de verantwoordelijkheid van de vervoerder eninherent aan het concessiestelsel dat we kennen. Het reizigersplatform heeft er wel moeite mee datvanwege een hogere prijsstijging dan door haar voorgestaan wordt namelijk 10% in plaats van 5%, erin sommige gevallen een in haar ogen korte (gewennings)periode van 1 2 jaar geldt. Ook hetmaximum aantal van keer dat er compensatie wordt toegekend vindt zij beperkt. Zij verzoektdaarom Connexxion in overleg met de provincie Zuid-Holland na te gaan of deze periode niet verlengd

kan worden en hierin het aantal malen dat een klant gecompenseerd te betrekken door na te gaan ofhet aantal malen niet verhoogd kan worden en gespreid over meerdere jaren. Absoluut gezien zal datdit slechts voor een beperkt aantal mensen gelden en zal daardoor om een (naar ons idee) beperktabsoluut bedrag gaan.

Het RO HWGO stelt een spoedige reactie op haar advies op prijs.

Namens het bestuur van het RO HWGO,met vriendelijke groet,

Willemjan van de Weteringambtelijk secretaris HWGO

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 3039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998, e-mail: willemjan@ligpart.nl


Advies Toeristenkaart:

     

Connexxion

MW. PWortel Laapersveld 75,

1213 VB Hilversum

Rotterdam, 15 februari 2016.

Betreft: Advies toeristenkaart Zuid-Holland.

Geachte mevrouw Wortel,

Het Reizigersoverleg Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (RO HWGO) heeft uwadviesaanvraag Toeristenkaart Zuid-Holland op 28 januari per mail van ontvangen. Inde vergadering van het reizigersplatform is deze aanvraag al toegelicht door de heer L.Warmerdam van Connexxion. De toeristenkaart is geldig op bus, tram, metro enwaterbus (niet op trein, buurtbus en nachtbus) in de provincie Zuid-Holland.

Het platform is voorstander dat deze toeristenkaart als eenmalige OV-chipkaart ook ineen buurtbus gebruikt kan worden. hebt aangegeven dat niet alle buurtbussen in de provincie Zuid-Holland uitgerust zijn met OV-chipkaart apparatuur en daarom gekozen isom de buurtbussen uit te sluiten. Wij adviseren te onderzoeken of een ingroeimodel mogelijk is.

Tijdens de vergadering heeft het reizigersplatform in principe een positief advies gegeven. De ontvangen adviesaanvraag geeft geen aanleiding voor verdere vragen of opmerkingen. Hiermee geeft het reizigersplatform een positief advies met inachtnemingvan de bovenstaande kanttekening.

met vriendelijke groet,

Willemjan van de Wetering btelijk secretaris HWGO

RO HWGO-secretariaat: Walenburgerplein 104, 33039 AN Rotterdam. Telefoon (010) 303 2998, e-mail: willemjan@ligpart.nl