Jaarverslag 2023

Algemeen

Het reizigersoverleg Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee (RO HWGO) is een reizigersplatform dat zich tot doel stelt de belangen van de reizigers te behartigen die in de concessie Hoeksche Waard – Goeree Overflakkee van het openbaar vervoer gebruik maken. Dit gebied omvat 2 gemeenten (Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard) met ruim 136.000 inwoners.

Exclusief de gebieden die onder de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vallen, is het reizigersoverleg HWGO één van de drie consumentenplatforms voor het openbaar vervoer die binnen Zuid-Holland functioneren.

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2023 zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die van grote invloed zijn geweest op het openbaar vervoer in ons concessiegebied. We laten ze hieronder revue passeren.

 • Effect COVID-19 pandemie: in de loop van 2023 werd duidelijk dat de toename van het aantal reizigers minder snel ging dan verwacht, waardoor het langer duurde voordat het aantal het reizigers het niveau van voor de COVID-19 pandemie weer bereikt zou worden. Het aantal reizigers is nu ongeveer op het niveau van 80% van de voor de COVID-19-periode. Ondanks ons aandringen zit er weinig schot in het actief promoten van het OV als een goede reismogelijkheid voor de inwoners van HWGO. De andere ontwikkelingen als afsluitingen van de brug en tunnel én het personeelstekort en de komende aanbesteding droegen hier niet op een positieve manier aan bij. Dat heeft er mede toe geleid dat de scholen op Goeree Overflakkee hun lestijden hebben moeten aanpassen om de piek inde ochtendspits door de scholierenritten te kunnen afvlakken. De scholen in de Hoeksche Waard konden hier geen invulling aan geven. We zijn daar niet gelukkig mee omdat het aanbod aan OV onvoldoende aansluit op de behoeften van scholen en daarmee scholieren en scholen en het OV vervoersplicht heeft.

 • Verlenging concessie HWGO: Na een lang traject hebben de provincie Zuid-Holland en Connexxion afspraken kunnen maken over een verlenging van de concessie HWGO met twee jaar. De uitkomst is dat er niet verder bezuinigd gaat worden en het huidige niveau van dienstverlening gehandhaafd blijft. Echter wij zijn niet tevreden met het huidige niveau in het vervoerplan 2023. Helaas leidt dit er ook toe dat het vervoerplan 2024 weinig wijzigt ten opzichte van het vervoerplan van 2023. Dat kan beter.

 • Aanbesteding ov concessie HWGO: in 2023 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd om ons voor te bereiden op de aanbesteding van de concessie HWGO onder leiding van Rover. Dat leidde tot een aantal eisen en wensen die wij per brief kenbaar hebben gemaakt aan de gedeputeerde de heer Zevenbergen van de provincie Zuid-Holland. Daarna hebben wij een sessie gehad met de provincie waarin wij onze inbreng hebben gegeven voor het schrijven van het Beleidskader van de aanbesteding. Tot slot hebben een formeel advies uitgebracht. We mogen constateren dat

 veel van onze inbreng (eisen en wensen) gehonoreerd zijn. hetgeen ons tot tevredenheid stemt. In de loop van het jaar hebben we een sessie gehad met de provincie Zuid-Holland om onze inbreng te geven voor het Ontwerp programma van Eisen. In begin 2024 zullen wij formeel advies hierop uitbrengen.
 • Afsluiting Heinenoordtunnel: De afsluiting van de Heinenoordtunnel zorgde voor een groot mobiliteitsvraagstuk onze regio en daarbuiten. Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk was er sprake van een stabiele planning. Hierop is ingespeeld door een OV-systeem op te zetten met pendelbussen door de Heinenoordtunnel tijdens de afsluiting. Dit werd ondersteund door een uitgebreide publiciteitscampagne door zowel RWS als Connexxion. Het leverde meer reizigers op. Hopelijk beklijft een deel hiervan als gebruikers van het OV. Kortom het heeft goed gewerkt met dank aan Connexxion.

 • Afsluiting Haringvlietbrug: Het tweede grote vraagstuk is de kwestie Haringvlietbrug. Deze brug moest door achterstallig onderhoud worden afgesloten, waardoor er geen verkeer overheen kon. Dat heeft uiteraard impact op het OV van en naar Rotterdam vanaf Goeree Overflakkee. De planning rondom het achterstallig onderhoud werd pas kort voor de afsluiting stabiel. Hierover deelden wij onze zorg met de provincie Zuid- Holland, Connexxion, de gemeente Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard. Ook hier heeft Connexxion een ov-systeem opgezet om de reizigers de mogelijkheid te bieden via Hellevoetsluis het eiland Goeree- Overflakkee te verlaten. Dat zorgde wel voor lange reistijden, hetgeen toch voor minder reizigers zorgde.

 • Personeelstekort: in de loop van 2023 wed het steeds duidelijker dat het OV ook in HWGO te maken heeft gekregen met nijpend personeelstekort. In eerste instantie leek het Connexxion niet zo te raken, maar dat wijzigde in de loop van het jaar. Connexxion spant zich in om het personeelstekort door verschillende oorzaken aan te zuiveren. Helaas leidde dat wel tot een zekere afschaling van het OV om toch een betrouwbaar dienstregeling te kunnen rijden. We hebben de provincie per brief gevraagd om via geëigende kanalen deze problematiek ook landelijk aan de orde te stellen.

 • Afstanden tot de haltes: De ontwikkelingen in ons gebied zorgen voor een toename van de afstanden naar de haltes, waardoor het belang van goed voor- en natransport toeneemt. We hebben dit nogmaals ingebracht tijdens de bijeenkomsten om onze inbreng te geven voor het Beleidskader en het Ontwerp programma van Eisen. We zijn een landelijk gebied waarin sprake is van langere afstanden die veel (reis)tijd vergen. Deze reistijden mogen niet verlengd worden door dergelijke ontwikkelingen, waardoor het OV minder aantrekkelijker wordt als vervoersmodaliteit. In het bijzonder vanwege de sociale functie van het OV c.q. het in stand houden van de bereikbaarheid van het landelijke gebied.

  Organisatie

  De samenstelling van het HWGO-bestuur is in 2023 gewijzigd. De heer T. Kooijman is teruggetreden als agenda-lid namens Rover. De heer E. Jacobs als lid namens de Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard, toegetreden tot het platform als opvolger van de heer A. Raijer. Hij moest na korte periode weer afscheid nemen en is opgevolgd door de heer L. Lemmens.

  Samenstelling HWGO-bestuur per 31-12-2023:

 • Dhr. G. Janssen, onafhankelijk voorzitter.

 • Dhr. M. van Balen, Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee A.S.V,

  tevens penningmeester.

 • Mw. L. van der Feest, Platform Gehandicaptenbeleid Hoeksche Waard.

 • Dhr. D. Moerkerk, Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee.

 • Dhr. P. Mol, Rover.

 • Dhr. L. Lemmens, Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard.

 • Mw. W. Noteboom, HVGO.

 • Dhr. N. Slikboer, Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard.

 • Dhr. W. Stout, Platform Gehandicaptenbeleid Hoeksche Waard.

 • Dhr. A.H. van Zon, Rover.

 • Dhr. W.J. van de Wetering, ambtelijk secretaris, TRIDÉE BV.
  Daarnaast zijn de heren A. Heinsberg (middelbare scholen, CSG Prins Maurits) en

  A. Markus (Rover) agenda-lid.

  Deelnemers aan het openbaar deel van de vergaderingen van het RO HWGO:

 • Dhr. F. Blanker, concessiemanager HWGO, provincie Zuid-Holland.

 • Mw. J. Lansdaal, concessiebeheerder HWGO, provincie Zuid-Holland.

 • Mw. E. van Ree, ambtenaar Mobiliteit, gemeente Hoeksche Waard.

 • Mw. F. Heijmans, ambtenaar Verkeer, gemeente Goeree Overflakkee. Vergaderingen en bijeenkomsten

  Gedurende 2023 heeft het platform HWGO 6 reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast zijn er een aantal extra vergaderingen geweest waar leden van het platform aan hebben deelgenomen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste:

  Reguliere vergaderingen

 • 13 februari, 3 april, 12 juni, 4 september, 2 oktober en 13 november;

 • Een training in het kader van de aanbesteding van de ov concessie HWGO op

  20 februari 2023 om scherp te krijgen wat wij belangrijk vinden voor de

  nieuwe concessie, verzorgd door Rover.

 • Twee sessies in het adviestraject over het beleidskader. De eerste was op 15

  mei 2023 om input voor het beleidskader te leveren en 24 juli 2023 een

  sessie waarin het concept beleidskader is besproken.

 • De voorzitters van het RO HWGO, RO DAG en RHM hebben driemaal overlegd

  met de heren A. Heijman en S. van der Vliet van de provincie Zuid-Holland om geïnformeerd te worden en van gedachten te wisselen over de (landelijke en provinciale) ontwikkelingen. De overleggen vonden plaats op: 22 februari, 13 september en 22 november 2023.

  Overige bijeenkomsten

 • De vergadering van de OV- en spoortafel Zuidvleugel vond plaats op 28

  september 2023.

 • Vergaderingen van het landelijk overleg van de voorzitters van de ROCOV’s.

 • Vergaderingen van de landelijke werkgroep van de ROCOV’s.

 • We hebben een ‘frisse moed’- bijeenkomst georganiseerd op 6 oktober 2023

  om de onderlinge contacten tussen de leden van de reizigersplatforms binnen de provincie Zuid-Holland en de stadsregio’s, de vertegenwoordigers van de vervoerders en concessieverleners te versterken. Bijzonder was dat het eerste deel van de bijeenkomst gezamenlijk was met een delegatie van Statenleden van de provincie Zuid-Holland, die een rondgang maakten langs het HWGO- gebied en het DMG-gebied.

 Uitgebrachte adviezen

Het platform HWGO heeft in de loop van 2023 diverse adviezen uitgebracht. Daarbij werd in sommige gevallen samengewerkt met andere reizigersplatforms om zodoende sterker te staan richting provincie of vervoerder. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen:

Gevraagde adviezen

 1. AdviesMarketingplan2023Connexxion:Wezijnzeerpositiefoverdeactieve

  aanpak om het imago van het OV te verbeteren in 2023.

 2. AdviesBeleidskaderaanbestedingHWGOProvincieZuid-Holland:we

  waarderen het dat veel van onze uitgangspunten terugvinden in het beleidskader. We geven advies per eis uit onze brief eisen en wensen voor de nieuwe ov concessie.’ Dat aangevuld met advies op gebeid van het aandoen van alle haltes, strekken van lijnen, tegen schaalvergroting van de concessie en een goede geld-terug-bij-vertraging regeling.

 3. AdviesTariefplan2024Connexxion:weadviserensterknegatiefopverhoging van de tarieven het LTI van 11,7%. Verder wijzen we op de (missende) samenhang met het marketingplan.

 4. AdviesVervoerplan20232024Connexxion:wezijnpositiefdatergeen wijzigingen in het lijnennet van 2024 ten opzichte van 2023.

 5. Advies Marketingplan 2024 Connexxion: we waarderen de opzet van het marketingplan en geven een positief advies.

Ongevraagd advies

 1. BriefZorgenOVinHWGOprovincieZuid-Holland:weroependegedeputeerde

  op om bij te dragen aan positief nieuws over het OV en wij daarbij op de effecten van de stakingen, de gevolgen van de Coronapandemie en twee majeure projecten in ons concessiegebied.

 2. BriefEisenenwensennieuweconcessieHWGOProvincieZuid-Holland:we sturen een brief met 18 eisen / wensen voor de nieuwe ov concessie HWGO.

 3. BriefReactietweevoorstellenlandelijkproductportfoliogezamenlijke ROCOVs: we zijn voorzichtig positief voor het eerste voorstel: het invoeren van een nieuwe grondslag om het basistarief te berekenen. Bij het tweede voorstel mogen de reizigers niet achteruit gaan vanwege een landelijk kader voor minimaproducten

Er zijn in totaal dus 8 adviezen / brieven uitgebracht.

Subsidie

In het jaar 2023 ontving het platform RO HWGO een subsidie van de provincie Zuid-Holland om haar taken uit te kunnen blijven voeren. De provincie kent een bedrag per boekjaar toe dat met de subsidiebeschikking gelijktijdig wordt vastgesteld.

Ook heeft het bestuur van het platform na de uitgevoerde kascontrole over het boekjaar 2023 haar penningmeester de heer M. van Balen gedechargeerd.
De platforms RO HWGO en RO DAG betrekken gezamenlijk de secretariële ondersteuning van TRIDÉE. Voor het RO HWGO is dat de huidige ambtelijk secretaris de heer W.J. van de Wetering. Hiervoor was een contract afgesloten voor 1 jaar.

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau maken de gezamenlijke ROCOVs deel uit van het NOVB Consumentenorganisaties (NOVB-CO) in het Nationaal Openbaar vervoer Beraad 
 (NOVB). De gezamenlijke ROCOV’s kunnen punten op de agenda van het NOVB plaatsen en daarnaast dient het NOVB de gezamenlijke ROCOV’s advies te vragen over onderwerpen die binnen het Landelijke Tarieven Kader (LTK) spelen. DOVA vraagt advies over de Landelijke Tarieven Index aan de gezamenlijke ROCOV’s. De landelijke overleggroep ROCOVs handelt deze adviesaanvraag namens de gezamenlijke ROCOVs af. De heer A. van Zon heeft zitting in deze overleggroep namens het RO HWGO. De heer Janssen onze voorzitter neemt deel aan het landelijk overleg van de voorzitters van de ROCOVs. Beide gremia zijn onderdeel van de gezamenlijke ROCOVs.

Vooruitblik

Het grote vraagstuk voor de kortere en langere termijn blijft hoe het openbaar vervoer zich zal ontwikkelen na de COVID-19 pandemie. Hoe (vaak) zullen de mensen gaan reizen en / of thuis blijven werken. Het gaat langer duren dan gedacht voordat het oude niveau wordt bereikt. In deze context wordt de concessie HWGO opnieuw aanbesteed. Als Reizigersoverleg zal onze inbreng in het aanbestedingsproces zich mede hier op richten.

Begin 2024 is er een sessie waarin het Ontwerp Programma van Eisen wordt toegelicht en brengen wij hier advies op uit. Hierin willen we samen optrekken met de gemeenten Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard. We blijven scherp op de ontsluitende en sociale functie van het OV in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee. Naast de goed functionerende verbindende functie van het OV richting Rotterdam en de te verbeteren HOV-verbinding richting Dordrecht. Kortom we willen een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de aanbesteding.

Komend jaar speelt nog de afsluiting van de Heinenoord tunnel, vanwege het benodigde onderhoud. Gezien de ervaringen in 2023 zien we dat met vertrouwen tegemoet, maar dienen hieruit wel lessen getrokken te worden. Immers er was wel sprake van een grote impact op de mobiliteit in ons gebied die niet eenvoudig op te lossen is. Wel juichen we toe dat het openbaar vervoer ook dan wordt ingezet als oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Dit vergt wel grote communicatie- en marketinginspanningen, waaraan we een constructieve bijdrage willen leveren.

We blijven ons in 2024 sterk maken om de belangen van alle OV-reizigers (forenzen, scholieren en sociaal recreatieve reizigers) goed te behartigen.

Februari 2024.
 
 Uitgebrachte adviezen

Het platform HWGO heeft in de loop van 2023 diverse adviezen uitgebracht. Daarbij werd in sommige gevallen samengewerkt met andere reizigersplatforms om zodoende sterker te staan richting provincie of vervoerder. Een overzicht van de uitgebrachte adviezen:

Gevraagde adviezen

 1. AdviesMarketingplan2023Connexxion:Wezijnzeerpositiefoverdeactieve

  aanpak om het imago van het OV te verbeteren in 2023.

 2. AdviesBeleidskaderaanbestedingHWGOProvincieZuid-Holland:we

  waarderen het dat veel van onze uitgangspunten terugvinden in het beleidskader. We geven advies per eis uit onze brief eisen en wensen voor de nieuwe ov concessie.’ Dat aangevuld met advies op gebeid van het aandoen van alle haltes, strekken van lijnen, tegen schaalvergroting van de concessie en een goede geld-terug-bij-vertraging regeling.

 3. AdviesTariefplan2024Connexxion:weadviserensterknegatiefopverhoging van de tarieven het LTI van 11,7%. Verder wijzen we op de (missende) samenhang met het marketingplan.

 4. AdviesVervoerplan20232024Connexxion:wezijnpositiefdatergeen wijzigingen in het lijnennet van 2024 ten opzichte van 2023.

 5. Advies Marketingplan 2024 Connexxion: we waarderen de opzet van het marketingplan en geven een positief advies.

Ongevraagd advies

 1. BriefZorgenOVinHWGOprovincieZuid-Holland:weroependegedeputeerde

  op om bij te dragen aan positief nieuws over het OV en wij daarbij op de effecten van de stakingen, de gevolgen van de Coronapandemie en twee majeure projecten in ons concessiegebied.

 2. BriefEisenenwensennieuweconcessieHWGOProvincieZuid-Holland:we sturen een brief met 18 eisen / wensen voor de nieuwe ov concessie HWGO.

 3. BriefReactietweevoorstellenlandelijkproductportfoliogezamenlijke ROCOVs: we zijn voorzichtig positief voor het eerste voorstel: het invoeren van een nieuwe grondslag om het basistarief te berekenen. Bij het tweede voorstel mogen de reizigers niet achteruit gaan vanwege een landelijk kader voor minimaproducten

Er zijn in totaal dus 8 adviezen / brieven uitgebracht.

Subsidie

In het jaar 2023 ontving het platform RO HWGO een subsidie van de provincie Zuid-Holland om haar taken uit te kunnen blijven voeren. De provincie kent een bedrag per boekjaar toe dat met de subsidiebeschikking gelijktijdig wordt vastgesteld.

Ook heeft het bestuur van het platform na de uitgevoerde kascontrole over het boekjaar 2023 haar penningmeester de heer M. van Balen gedechargeerd.
De platforms RO HWGO en RO DAG betrekken gezamenlijk de secretariële ondersteuning van TRIDÉE. Voor het RO HWGO is dat de huidige ambtelijk secretaris de heer W.J. van de Wetering. Hiervoor was een contract afgesloten voor 1 jaar.

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau maken de gezamenlijke ROCOVs deel uit van het NOVB Consumentenorganisaties (NOVB-CO) in het Nationaal Openbaar vervoer Beraad
 

(NOVB). De gezamenlijke ROCOV’s kunnen punten op de agenda van het NOVB plaatsen en daarnaast dient het NOVB de gezamenlijke ROCOV’s advies te vragen over onderwerpen die binnen het Landelijke Tarieven Kader (LTK) spelen. DOVA vraagt advies over de Landelijke Tarieven Index aan de gezamenlijke ROCOV’s. De landelijke overleggroep ROCOVs handelt deze adviesaanvraag namens de gezamenlijke ROCOVs af. De heer A. van Zon heeft zitting in deze overleggroep namens het RO HWGO. De heer Janssen onze voorzitter neemt deel aan het landelijk overleg van de voorzitters van de ROCOVs. Beide gremia zijn onderdeel van de gezamenlijke ROCOVs.

Vooruitblik

Het grote vraagstuk voor de kortere en langere termijn blijft hoe het openbaar vervoer zich zal ontwikkelen na de COVID-19 pandemie. Hoe (vaak) zullen de mensen gaan reizen en / of thuis blijven werken. Het gaat langer duren dan gedacht voordat het oude niveau wordt bereikt. In deze context wordt de concessie HWGO opnieuw aanbesteed. Als Reizigersoverleg zal onze inbreng in het aanbestedingsproces zich mede hier op richten.

Begin 2024 is er een sessie waarin het Ontwerp Programma van Eisen wordt toegelicht en brengen wij hier advies op uit. Hierin willen we samen optrekken met de gemeenten Goeree Overflakkee en Hoeksche Waard. We blijven scherp op de ontsluitende en sociale functie van het OV in de Hoeksche Waard en op Goeree Overflakkee. Naast de goed functionerende verbindende functie van het OV richting Rotterdam en de te verbeteren HOV-verbinding richting Dordrecht. Kortom we willen een kritische en constructieve bijdrage leveren aan de aanbesteding.

Komend jaar speelt nog de afsluiting van de Heinenoord tunnel, vanwege het benodigde onderhoud. Gezien de ervaringen in 2023 zien we dat met vertrouwen tegemoet, maar dienen hieruit wel lessen getrokken te worden. Immers er was wel sprake van een grote impact op de mobiliteit in ons gebied die niet eenvoudig op te lossen is. Wel juichen we toe dat het openbaar vervoer ook dan wordt ingezet als oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Dit vergt wel grote communicatie- en marketinginspanningen, waaraan we een constructieve bijdrage willen leveren.

We blijven ons in 2024 sterk maken om de belangen van alle OV-reizigers (forenzen, scholieren en sociaal recreatieve reizigers) goed te behartigen.

Februari 2024.